Tražiti
Popis
Region
Region (be)
Proizvodi
Poduzeće
U žarištu
Osoba za kontakt
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

(copy 1)

Opći uvjeti prodaje i isporuke

1. Područje primjene

1.1. Sljedeće odredbe i uvjeti za prodaju i isporuku primjenjuju se na sve ugovore koji se zaključuju između kupca i nas, a tiču se prodaje i isporuke robe. Primjenjivat će se i na sve buduće poslovne odnose, čak i ako nisu ponovno izričito dogovoreni. Odredbe i uvjeti kupca koji odstupaju od ovih odredbi i uvjeta, a koje mi izričito ne priznajemo, neće nas obvezivati čak ni ako im se izričito ne protivimo. Naše odredbe i uvjeti za prodaju i isporuku primjenjivat će se čak i ako bezuvjetno izvršimo narudžbu kupca znajući za odredbe i uvjete kupca koji su suprotni ovim odredbama i uvjetima ili od njih odstupaju.

1.2 Odredbe i uvjeti za prodaju i isporuku primjenjuju se samo na poduzetnike u smislu članka 14. Njemačkog građanskog zakonika (BGB-a), pravne osobe javnog prava i posebne fondove javnog prava; ne primjenjuju se na potrošače (članak 13. BGB-a).

1.3. Pojedinačni ugovori sklopljeni s kupcem u pojedinačnim slučajevima uvijek imaju prednost pred ovim odredbama i uvjetima za prodaju i isporuku. Za sadržaj takvih ugovora potrebni su pisani ugovor ili naša pisana potvrda.

1.4. Pravno relevantne izjave i obavijesti koje nam kupac mora dostaviti nakon zaključivanja ugovora (npr. obavijesti o nedostacima, izjava o povlačenju ili smanjenju, kao i određivanje rokova) moraju biti u tekstualnom obliku prema članku 126. b BGB-a da bi imale učinka. To se odnosi i na odricanje od te klauzule o tekstualnom obliku.

1.5. Upućivanja na valjanost zakonskih propisa služe samo u svrhu objašnjenja. Prema tome, zakonski propisi primjenjuju se i bez takvog objašnjenja, osim ako nisu izravno izmijenjeni ovim odredbama i uvjetima za prodaju i isporuku ili iz njih izričito izuzeti.

2. Zaključivanje ugovora

2.1. Svaku narudžbu kupca koja se može smatrati ponudom za zaključivanje kupoprodajnog ugovora možemo prihvatiti slanjem potvrde narudžbe u roku od dva tjedna ili otpremom naručenih proizvoda u istom roku.

2.2. Radi provjere kreditne sposobnosti kupca i pod uvjetom da dokažemo legitiman interes imamo pravo dohvatiti sve podatke o adresi i financijske podatke u vezi s kupcem, što obuhvaća takve podatke koji se mogu utvrditi na temelju matematičkih i statističkih metoda, koje pohranjuju društva Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Njemačka; Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen, Njemačka; te Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt. Da bismo omogućili donošenje odluka o uspostavljanju, izvršenju ili prekidu ugovornog odnosa, prikupljamo ili upotrebljavamo numeričke podatke o vjerojatnosti izračunate uz pomoć informacija koje obuhvaćaju podatke o adresi.

2.3. Naše su ponude neobvezujuće i podložne promjenama osim ako ih izričito ne označimo kao obvezujuće. To se primjenjuje i ako kupcu dostavimo kataloge, tehničku dokumentaciju: crteže, planove, izračune, upućivanja na DIN standarde, ostale opise proizvoda ili dokumente, što obuhvaća i one u elektroničkom obliku.

2.4. O prihvaćanju se možemo izjasniti u tekstualnom obliku u skladu s člankom 126. b BGB-a (npr. potvrdom narudžbe) ili isporukom robe kupcu.

2.5. Ako kupac zatraži savjet koji bi kupcu mogao zatrebati uz opis proizvoda i upute za ugradnju, spremni smo svaki takav savjet pružiti u skladu sa svim svojim znanjem i iskustvom, ali ne obvezujemo se to učiniti. Neovisno o svim pojedinostima i informacijama te aplikacijama bilo koje vrste, kupac je dužan provesti vlastite testove da bi utvrdio prikladnost proizvoda za predviđene procese i svrhe. Pojedinosti i informacije koje pružamo nisu obvezujuće i ne opravdavaju zaseban ugovorni odnos ili sporedne obveze iz zaključenog ugovora o prodaji i isporuci osim ako nije izričito dogovoreno drugačije u pisanom obliku (dovoljan je tekstualni oblik u skladu s člankom 126. b BGB-a).

3. Odredbe i uvjeti o plaćanju – cijene

3.1. Ako se u pojedinačnim slučajevima ne dogovori drugačije, naše trenutačne cijene u trenutku zaključivanja ugovora primjenjuju se na osnovi franko tvornica (EXW u skladu s uvjetima Incoterms 2020) franko skladište. Naše cijene ne uključuju zakonski propisani porez na dodanu vrijednost. Iznos poreza na dodanu vrijednost koji se primjenjuje na datum fakture zasebno ćemo navesti na svojoj fakturi. Ako nije zaključen ugovor o fiksnoj cijeni, zadržavamo pravo opravdanih prilagodbi cijene zbog promjena u plaćama, sirovinama, materijalu i troškovima distribucije za isporuke koje se vrše tri mjeseca ili više nakon zaključivanja ugovora.

3.2. U slučaju prodaje s otpremom kupac snosi troškove transporta franko skladište i troškove transportnog osiguranja ako ga kupac zatraži. Sve carine, pristojbe, poreze i ostala javna davanja snosi kupac. Ako se pri otpremi upotrebljavaju palete za višekratnu upotrebu, one će se samo posuditi kupcu. Kupac se obvezuje uredno vratiti ili zamijeniti takve palete.

3.3. Kupoprodajna cijena dospijeva na naplatu i plativa je bez odbitaka u roku od 10 dana od fakturiranja i isporuke robe. Gotovinski popusti nisu dopušteni osim ako mi i kupac pismeno ne dogovorimo drugačije. Plaćanje se smatra izvršenim tek kad nam je iznos na raspolaganju.

3.4. Po isteku gore navedenog roka plaćanja smatrat će se da kupac kasni s plaćanjem bez potrebe za zasebnim podsjetnikom. Tijekom razdoblja kašnjenja na kupoprodajnu će se cijenu obračunavati kamata po primjenjivoj zakonskoj stopi. Zadržavamo pravo podnošenja zahtjeva za naknadu štete uzrokovane kašnjenjem.

3.5. Kupac ima pravo na prijeboj, čak i u slučaju pritužbi ili protutužbi, ako su u protutužbama donesene konačne i pravno obvezujuće odluke, ako smo ih priznali ili ako su neosporene. Kupac smije iskoristiti pravo pridržaja samo ako se njegova protutužba temelji na istom ugovornom odnosu. Mi smijemo iskoristiti pravo pridržaja za sva potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa s kupcem.

3.6. Ako naše potraživanje kupoprodajne cijene bude ugroženo kupčevom nemogućnošću plaćanja nakon zaključivanja ugovora, imamo pravo odbiti izvršenje i, uz određivanje roka ako je potrebno, odustati od ugovora (članak 321. BGB-a).

4. Isporuka, vrijeme izvršenja i kašnjenja isporuke

4.1. Datumi ili rokovi isporuke koji nisu izričito dogovoreni kao obvezujući isključivo su neobvezujući podaci. Ako se ne dogovori drugačije, isporuka se vrši na osnovi franko tvornica (EXW u skladu s uvjetima Incoterms 2020) iz skladišta u Hermaringenu, koje je ujedno i mjesto izvršenja. Vrijeme isporuke koje ponudimo počinje tek nakon što se razjasne tehnička pitanja. Isto tako, kupac je dužan uredno i pravodobno ispunjavati sve svoje obveze. Zadržavamo pravo iskoristiti neizvršenje ugovora kao obranu.

4.2. U slučaju da je kašnjenje isporuke za koje smo mi odgovorni i za koje se pogreška naših predstavnika ili ovlaštenih zastupnika pripisuje nama uzrokovano grubim nemarom ili namjernim kršenjem ugovora s naše strane odnosno neznatnim kršenjem temeljne ugovorne obveze s naše strane, mi ćemo biti odgovorni u skladu sa zakonskim odredbama, s tim da je u takvim slučajevima naša odgovornost za naknadu štete ograničena na predvidljivu, tipičnu štetu ili gubitak.

4.3. U slučaju kašnjenja isporuke za koje smo mi odgovorni, a koje se temelji isključivo na svjesnom kršenju netemeljne ugovorne obveze, kupčev zahtjev za naknadu štete bit će ograničen na 25 % vrijednosti robe.

4.4. Ako nas događaj više sile potpuno ili djelomično spriječi u ispunjenju obveza, oslobođeni smo ispunjenja ugovornih obveza do prestanka događaja više sile. No o tome moramo odmah obavijestiti kupca ukoliko i on nije spriječen u ispunjenju ugovora zbog više sile. Nemogućnost odgovarajuće opskrbe komunalnim uslugama kao što su električna energija, grijanje i sl., kao i štrajkovi i isključenja s rada, izbijanje epidemije ili pandemije, kao i teroristički napadi, potresi i/ili suša, osim ako su kratkog trajanja ili nastali našom krivnjom, izjednačavaju se s događajem više sile. U slučaju događaja više sile imamo pravo odgoditi vrijeme isporuke. U tom smislu kupac nema pravo odustati od ugovora ni tražiti naknadu štete; isključuje se naša odgovornost. Ako isporuka u razumnom roku nije moguća ili ako kupac može uvjerljivo dokazati da kasnija isporuka za njega nije razumna, kupac ima pravo odustati od ugovora. Isključena su sva potraživanja kupca izvan i iznad toga, a posebno potraživanja naknade štete.

5. Prihvaćanje

5.1. Kupac se obvezuje izvršiti sve radnje potrebne za prihvaćanje naše isporuke. U slučaju da kupac svjesno prekrši tu obvezu, odgovarat će nam za sve dodatne izdatke. U takvim slučajevima zadržavamo pravo podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

5.2. Ako kupčevo prihvaćanje isporuke kasni više od 14 dana, odobravamo, u pisanom obliku, razdoblje odgode od 14 dana za prihvaćanje; istovremeno izdajemo obavijest da će prihvaćanje biti odbijeno ako to definirano razdoblje istekne, a radnja nije provedena. Ako kupac dopusti da definirano razdoblje odgode istekne, a da radnja nije provedena, imamo pravo odustati od kupoprodajnog ugovora pisanom izjavom ili zahtijevati naknadu štete zbog neizvršenja. Ako kupac nastavi odbijati prihvaćanje ili ako očito ne može platiti kupoprodajnu cijenu čak ni uz odobrenje razdoblja odgode, nije obavezno odobriti razdoblje odgode.

5.3. U takvim slučajevima imamo pravo potraživati izgubljenu dobit u iznosu od 10 % od ugovorene kupoprodajne cijene, osim ako kupac ne dokaže da smo pretrpjeli manji gubitak. Neovisno o tome imamo pravo dokazati i tražiti veću naknadu štete.

6. Jamstvo

6.1. Potraživanja kupca zbog nedostataka postoje samo ako je kupac uredno ispunio svoje obveze kontrolne provjere i pritužbe u skladu s člankom 377. Njemačkog trgovačkog zakonika (HGB-a). Ako kupac izmijeni naše proizvode, ne pridržava se naših specifikacija za rad, ugradnju i održavanje odnosno sigurnosnih uputa ili ih se ne pridržava u dovoljnoj mjeri odnosno ako upotrebljava dijelove ili potrošni materijal koje nismo odobrili, naša obveza jamstva više se ne primjenjuje, osim ako kupac može dokazati da dotični nedostatak nije rezultat neke od tih okolnosti. Inače se primjenjuju naše upute za ugradnju i uvjeti jamstva.

6.2. Ako roba ima nedostatak za koji smo mi odgovorni, obvezujemo se na naknadno izvršenje, što isključuje prava kupca na odustajanje od ugovora ili smanjenje kupoprodajne cijene (smanjenje), osim ako imamo pravo odbiti naknadno izvršenje na temelju zakonskih propisa.

6.3. Kupac mora odobriti razumno vremensko razdoblje za naknadno izvršenje. Naknadno izvršenje može se provesti bilo otklanjanjem nedostatka (naknadno poboljšanje) ili isporukom nove robe. U slučaju otklanjanja nedostatka mi snosimo potrebne troškove pod uvjetom da se oni ne povećaju jer se roba iz ugovora nalazi na mjestu koje nije mjesto izvršenja. Ne prihvaćamo zahtjeve za naknadu troškova ako se naš proizvod s nedostatkom kombinira s drugim artiklom na takav način da se stvori nova funkcionalna svrha. Imamo pravo odrediti vrstu naknadnog izvršenja prema svom razumnom nahođenju. Naša naknadna izvršenja obavljat će se bez priznavanja pravne obveze, osim ako smo mi prepoznali nedostatak. Ako naknadno izvršenje ne uspije, kupac može prema vlastitom nahođenju zahtijevati smanjenje kupoprodajne cijene (smanjenje) ili izjaviti da odustaje od ugovora. Naknadno poboljšanje smatrat će se neuspjelim nakon drugog neuspješnog pokušaja, osim ako su daljnji pokušaji poboljšanja primjereni i razumni za kupca s obzirom na prirodu ugovorne stavke.

6.4. Zahtjeve za zakonsku naknadu štete zbog nedostatka kupac može ostvariti samo ako ne uspije dopunsko izvršenje.Kupac nema pravo zahtijevati naknadu štete ni smanjenje kupoprodajne cijene u slučaju zanemarivih nedostataka.

6.5. Potraživanja kupca zbog nedostataka na kupljenom artiklu zastarijevaju 5 godina od dana isporuke robe kupcu ako je roba upotrijebljena u građevinskim radovima u skladu s uobičajenim načinom upotrebe i to je uzrokovalo nedostatke. To se primjenjuje i na potraživanja kupca radi naknade štete ili naknade umjesto usluge te potraživanja temeljena na drugim narušavanjima prava kupca uslijed nedostatka, no ne primjenjuje se na ugrožavanje života ili zdravlja kupca ili na slučajeve u kojima smo mi odgovorni za nedostatak zbog svjesne namjere ili grubog nemara, uključujući i od strane naših ovlaštenih zastupnika.

6.6. Potraživanja zbog nedostataka ne postoje u slučaju prirodnog trošenja i/ili oštećenja nastalih nakon prijenosa rizika kao rezultat neispravnog i/ili nemarnog rukovanja neodgovarajućom opremom i/ili neodgovarajuće kvalitete vode odnosno nepravilne ugradnje. Nadalje, potraživanja zbog nedostataka ne postoje u slučaju kemijskih i/ili elektrokemijskih utjecaja na naše proizvode, osim ako smo mi odgovorni za njih. Naše jamstvo i/ili odgovornost posebno je ništetno ako je s našim proizvodima ugrađen pribor koji nismo odobrili. Suprotno se primjenjuje samo ako se može dokazati da slučaj jamstva i/ili odgovornosti nije uzrokovan jednim od gore navedenih razloga za isključenje.

7. Odgovornost

7.1. Ako u ovim odredbama i uvjetima za prodaju i isporuku, uključujući odredbe koje slijede, ili u posebnom pisanom ugovoru između nas i kupca nije navedeno drugačije, odgovorni smo, iz svih pravnih razloga, za kršenja prema primjenjivim zakonskim propisima.

7.2. U mjeri u kojoj ugovornu obvezu prekršimo namjerno ili grubim nemarom odnosno bitnu ugovornu obvezu prekršimo običnim nemarom, naša obveza plaćanja naknade ograničena je na predvidljivu štetu koja je tipična za ugovor. Bitne ugovorne obveze one su obveze čije je ispunjenje neophodno za pravilno izvršenje ugovora i u čije se pridržavanje kupac u pravilu može pouzdati. U svim slučajevima drugih lakših povreda obveza nemarom, osim onih iz odjeljka 4.3., naša je odgovornost isključena.

7.3. Odredbe prethodnih odlomaka primjenjuju se na sve zahtjeve za naknadu štete (a posebno na naknadu uz uslugu i naknadu umjesto usluge), bez obzira na pravni temelj, a osobito kad nastaju uslijed nedostataka, povrede obveza iz obveznog odnosa ili radnji koje su temelj za naknadu štete. Primjenjuju se i na zahtjeve za naknadu izgubljenih troškova. No odgovornost za kašnjenja u isporuci utvrđuje se isključivo u skladu s odjeljkom 4. ovih odredbi i uvjeta za prodaju i isporuku. To ograničenje odgovornosti ne utječe na našu neograničenu odgovornost zbog namjere, grubog nemara, prema odredbama Njemačkog zakona o odgovornosti za proizvode, u sklopu jamstva ili zbog ugrožavanja života ili zdravlja.

7.4. Promjena tereta dokazivanja na štetu kupca nije povezana s prethodnim propisima.

8. Zadržavanje vlasništva, upotreba našeg intelektualnog vlasništva

8.1. Ovime zadržavamo vlasništvo, autorska prava i sva druga prava upotrebe svih slika, proračuna, crteža i drugih dokumenata. Kupac ih može proslijediti trećim stranama samo uz našu prethodnu pisanu suglasnost.

8.2. Predmet isporuke ostaje naše vlasništvo sve do trenutka kada su namirena sva naša potraživanja prema kupcu proizašla iz poslovnog odnosa.

8.3. Kupcu je dopušteno preraditi ili prepraviti predmet isporuke („prerada”). Prerada se provodi za nas. Zadržavanje vlasništva odnosi se na proizvode koji proizlaze iz prerade, miješanja ili kombiniranja naših proizvoda uz njihovu punu vrijednost, pri čemu se smatra da smo mi proizvođač. U slučaju prerade, miješanja ili kombiniranja naše robe s proizvodima treće strane, čije se vlasništvo zadržava, stječemo suvlasništvo nad takvom prerađenom, miješanom ili kombiniranom robom razmjerno fakturiranim vrijednostima. Inače se isto primjenjuje na dobiveni proizvod, kao i na robu isporučenu uz pridržaj vlasništva. U mjeri u kojoj steknemo vlasništvo ili suvlasništvo robu čuvamo za kupca s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

8.4. U slučaju da se isporučeni predmet ili nova roba prodaju, kupac nam ovime, bez potrebe za dodatnim posebnim izjavama, kao osiguranje ustupa svoja potraživanja koja proizlaze iz preprodaje njegovu klijentu te sva popratna prava. To ustupanje izričito prihvaćamo. Ustupanje se primjenjuje uključujući sva bilančna potraživanja. Ustupanje se primjenjuje samo na iznos koji odgovara cijeni predmeta isporuke koju smo fakturirali. Dio potraživanja koji nam je ustupljen mora biti namiren prioritetno.

8.5. Ako kupac kombinira predmet isporuke ili novu robu s imovinom, dužan je, bez potrebe za dodatnim posebnim izjavama, ustupiti i svoja potraživanja na koja ima pravo kao naknadu za kombinaciju, u iznosu koji odgovara cijeni predmeta isporuke koju smo fakturirali. I to ustupanje izričito prihvaćamo.

8.6. Kupac do daljnjega ima pravo naplate potraživanja koja su nam ustupljena. Kupac je dužan odmah proslijediti plaćanja izvršena prema potraživanjima koja su nam ustupljena do iznosa osiguranog potraživanja. Ako postoji legitiman interes, a posebno u slučaju neplaćanja, obustave plaćanja, otvaranja stečajnog postupka, protesta mjenice ili potkrijepljenog dokaza o prezaduženosti ili prijetećoj nelikvidnosti kupca, ovlašteni smo povući kupčevo pravo naplate. Dodatno, nakon prethodnog upozorenja i uz pridržavanje razumnog roka, možemo otkriti to ustupanje radi osiguranja, iskoristiti ustupljena potraživanja i zatražiti od kupca da otkrije ustupanje radi osiguranja svojim klijentima. Ako je dokazan opravdani interes, kupac nam mora dostaviti podatke koji su potrebni da ostvari svoja prava u odnosu na svoje klijente te predati potrebne dokumente.

8.7. Dok traje zadržavanje prava vlasništva, kupcu je zabranjeno upotrebljavati zalog ili ustupanje radi osiguranja. Kupac nas mora odmah obavijestiti u slučaju zapljene, oduzimanja ili drugih službenih naloga ili intervencija trećih osoba. Preprodaja predmeta isporuke ili nove robe dopuštena je samo preprodavačima u redovnom poslovanju i samo pod uvjetom da se prihod od predmeta isporuke isplati kupcu. Kupac se s klijentom mora dogovoriti i da će klijent steći vlasništvo tek nakon izvršenja te uplate.

8.8. Ako ostvariva vrijednost svih osiguranja na koja imamo pravo prelazi iznos osiguranih potraživanja za više od 10 %, na zahtjev kupca odreći ćemo se odgovarajućeg dijela osiguranja. Smatra se da su uvjeti iz prethodne rečenice ispunjeni ako procijenjena vrijednost osiguranja na koja imamo pravo doseže ili prelazi 150 % vrijednosti osiguranih potraživanja. Imamo pravo birati kojeg ćemo se od različitih osiguranja odreći.

8.9. Ako kupac prekrši obveze, a posebno u smislu neplaćanja, ovlašteni smo bez određivanja roka zatražiti predaju predmeta isporuke ili nove robe i/ili, uz određeni rok ako je potrebno, odustati od ugovora. Kupac mora predati posjed. Zahtjev za predaju predmeta isporuke/nove robe ne predstavlja izjavu o odustanku s naše strane, osim ako je to izričito navedeno.

9. Zaštita podataka, povjerljivost

9.1 Izvršenje ugovora sklopljenih između nas i kupca provodi se u skladu sa zakonskim odredbama kao što su njemački Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG), njemački Zakon o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (TTDSG) i europska Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP). Jamčimo da će se pohranjeni podaci pohranjivati samo za internu upotrebu. Inače će se podaci prenositi vanjskim pružateljima usluga samo u skladu s propisima o zaštiti podataka. Po potrebi ćemo sklopiti posebne ugovore kojima se vanjski pružatelji usluga obvezuju na poštovanje mjerodavnih zakonskih propisa. U okviru svog legitimnog interesa razmjenjujemo informacije o kreditnoj sposobnosti unutar društva INDUS Holding AG, Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach i tamošnjih s nama povezanih društava, kao i s kreditnim agencijama. U tom smislu pozivamo se na najnoviju verziju izjave o zaštiti podataka objavljenu na našoj početnoj stranici na adresi www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

9.2. Obje ugovorne strane obvezuju se čuvati povjerljivost informacija i podataka iz međusobnog poslovnog odnosa. U slučaju kršenja zadržavamo pravo na tužbu za naknadu štete i postupanje prema kaznenim odredbama.

9.3. Obveza povjerljivosti prema kupcu ne primjenjuje se na društva povezana s nama u smislu članka 15. njemačkog Zakona o dioničkim društvima (AktG) ili u slučaju da je sadržaj ugovora/informacija već poznat ili općedostupan.

10. Mjesto izvršenja, mjerodavno pravo

10.1. Naše sjedište bit će mjesto izvršenja i nadležnosti za isporuke i plaćanja te za sve sporove koji nastanu između nas i kupca temeljem ugovora zaključenih između nas i kupca. Isto vrijedi i za prekogranične isporuke koje proizlaze iz ugovornih odnosa. No imamo pravo tužiti kupca i na sudu njegovog općenitog mjesta nadležnosti.

10.2. Odnosi između ugovornih strana određuju se isključivo prema pravu Savezne Republike Njemačke. Isključena je primjena međunarodnih konvencija o prodaji pokretnina i UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

10.3. Primjenjuje se isključivo njemačka verzija sadržaja naših općih odredbi i uvjeta za prodaju i isporuku, čak i ako postoje verzije na drugim jezicima.

11. Razno

11.1. Ako individualne odredbe ovih općih odredbi i uvjeta za prodaju i isporuku jesu ili postanu u cijelosti ili djelomično nevaljane, ništetne ili neprovedive, to ne utječe na valjanost preostalih općih odredbi i uvjeta za prodaju i isporuku.

11.2. Strane su suglasne da je umjesto nevaljane, ništetne ili neprovedive odredbe potrebno sastaviti valjanu i provedivu odredbu, čiji je učinak što bliži ekonomskom cilju kojem su ugovorne strane težile s nevaljanom, ništetnom ili neprovedivom odredbom.

Datum: lipanj 2023